رو به زوال

کمال شاید

رو به زوال

کمال شاید

منوی بلاگ

همه روایت ها جاری اند

یکی جویباری خروشان دیگری رودی ست آرام و متین

اقیانوس هم دیده ام

ره به کجا می‌برند؟

 

ح .ط

رگه هایی درخشان در میانه سینه ام 

گام بعدی در نور ضعیفی به زمین نشست

امید که آنچه که باید بشکند، بشکند

 

 

 

 

افق به رنگ سرخ

این علف‌زار کجا تمام می‌شود؟

 

 حریفان پنجه در پنجه غرق در خون

 نگاه هایی از سر استیصال

 اندیشه ها غوطه‌ور در آگاهی کم عمق 

هویت ما ؟