بسته شد

رو به زوال

کمال شاید

منوی بلاگ
دیگران

چقدر مُدعی زیاد بود

 فریاد میزدند که تو در شعرهایشان خواندنی تری

جمع کنید این قافیه ها را ؛ نه تو در میان این سطر ها میگنجی نه مرا یارای خواندن توست