بسته شد

رو به زوال

کمال شاید

منوی بلاگ
دیگران

خسته بال میزد؛ درست بعد از همین برج ساعت، بوی رودخونه که شروع شد به سمت طلوع به اندازه ده نفس کاش نرسم  اگه خراب شده باشه، همین بوی خوش رسیدن حداقل برام میمونه