بسته شد

رو به زوال

کمال شاید

منوی بلاگ
دیگران

رابطه بین مرگ و آینه چی میتونه باشه