بسته شد

رو به زوال

کمال شاید

منوی بلاگ
دیگران

لابه لای این نت ها یه مشت خشم یه جرعه بغض شاید،یه بغل غم 

چنان پیچ تاب خاطره ها رو باز کرد که گسسته م

خاطره هایی که خاک نگرفتن