بسته شد

رو به زوال

کمال شاید

منوی بلاگ
دیگران

ترس اینکه عنان از کف بدهم 

شوق اینکه شاید عنان از کف بدهم