بسته شد

رو به زوال

کمال شاید

منوی بلاگ
دیگران

نجوا ها که پاسخ هم رو نمیدن 

فریاد نمیشه زد