بسته شد

رو به زوال

کمال شاید

منوی بلاگ
دیگران

مَد شده 

یک قدم رفتم عقب تر که خیس نشه کفشام

ولی ماه کامل نیست