بسته شد

رو به زوال

کمال شاید

منوی بلاگ
دیگران

خاموش و سرد 

شکستن رو به بقیه میدی