بسته شد

رو به زوال

کمال شاید

منوی بلاگ
دیگران
چقدرمیشه حرف زد
که همه ش گزافه ست
همه ما میدونیم کاردرست چیه! ولی ازش فرار میکنیم