بسته شد

رو به زوال

کمال شاید

منوی بلاگ
دیگران

از میان نگاه ها سر برآوردند

آنجا بود که فهمیدم تمام من سوختنی بود