بسته شد

رو به زوال

کمال شاید

منوی بلاگ
دیگران

گاهی باید بذاری به لحظه ها بتابه