بسته شد

رو به زوال

کمال شاید

منوی بلاگ
دیگران

که‌از دلهای پر در بزم‌ 

 صحبت نیست جا اینجا