بسته شد

رو به زوال

کمال شاید

منوی بلاگ
دیگران

اندیشه های سرد رو به شعله های کلام سپردم 

یخ زد