بسته شد

رو به زوال

کمال شاید

منوی بلاگ
دیگران

پای گریز سلب شده 

امید که لااقل خود را برهانی از این فصل غریب