بسته شد

رو به زوال

کمال شاید

منوی بلاگ
دیگران

بی دریغ جریان داره 

تو همه زوایای زندگیت