بسته شد

رو به زوال

کمال شاید

منوی بلاگ
دیگران

جابه جا شدن بین این نتیجه گیریا انرژی بره