بسته شد

رو به زوال

کمال شاید

منوی بلاگ
دیگران

وقتی برای دیدن یه انعکاس اینطوری مریض گونه وجب به وجب میگردی 

که شاید اثری باشه، اینا یعنی چی؟