بسته شد

رو به زوال

کمال شاید

منوی بلاگ
دیگران

هزار دغدغه که فراموش شده 

اینجایی که الان هستم، هنوز نمیدونم دچارم

یا برخوردار 

رو به زوالم یا کمال؟